Ønsker du å delta i undersøkelsen?

Hvem kan delta og når
 

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er for alle i hele landet om er pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester. Både nærmeste pårørende og andre pårørende kan besvare undersøkelsen. Man må være over 18 år for å besvare.
 
Spørreundersøkelsen IVARETATT? gjennomføres årlig i perioden desember–mars. Du oppfordres til å besvare undersøkelsen hvert år.

 

Din stemme er viktig
 

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene. Kommunen du er pårørende i har mulighet til å bruke anonyme resultater fra undersøkelsen til sitt kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg vil anonyme resultater fra undersøkelsen brukes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.

Dersom kommunen du er pårørende i ikke har tatt stilling til om de skal bruke IVARETATT? enda, så er det likevel nyttig at du besvarer undersøkelsen. Kommuner som på et senere tidspunkt bestemmer seg for å bruke undersøkelsen, vil også ha nytte av resultater fra tidligere år. Dine svar vil uansett ha betydning for kvalitetsutvikling og forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.

 

 

Hva innebærer det for deg å delta?
 

Ved å delta sier du «ja» til å fylle ut en elektronisk spørreundersøkelse om hvordan du som pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse -og omsorgstjenestene i tjenestemottaker sin kommune. Med tjenestemottaker menes den du er pårørende til, som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
Det vil ta ca. 10–20 minutter å gjennomføre undersøkelsen, avhengig av svarene du gir. Alle spørsmål er avkrysningsspørsmål, det vil ikke være mulig å skrive utfyllende svar eller stille spørsmål. Dersom du har noe du ønsker å snakke med ansatte i tjenestene om, må du derfor kontakte dem direkte.

 

Det er frivillig å delta
 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Hvis du velger å delta, kan du trekke samtykket ditt inntil én uke etter at du besvarte spørreundersøkelsen uten å oppgi noen grunn. For å trekke samtykket ditt, må du ta kontakt på e-post post@pårørendeundersøkelsen.no, og oppgi referansekoden som du får i siste del av undersøkelsen. Alle opplysninger vil da bli slettet. Du gir samtykke til deltakelse ved å krysse av for «Godkjenn og send inn» i avslutningen av undersøkelsen.
 

 

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?
 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Innlandet (Oppland), ved Gjøvik kommune er ansvarlig for undersøkelsen. Utviklingssenteret samarbeider med Senter for omsorgsforskning Øst i utvikling og gjennomføring av undersøkelsen. Utviklingssenteret administrerer undersøkelsen og tilgang for kommuner til å hente ut data. Senter for omsorgsforskning skal bruke svarene fra spørreundersøkelsen i forskning.

Andre parter som er involvert, er Pårørendesenteret.no og Destino AS. Destino AS behandler personopplysninger på vegne av Gjøvik kommune og alle som er med i undersøkelsen. Pårørendesenteret administrerer nettstedet for pårørendeundersøkelsen.Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

I spørreundersøkelsen blir du innledningsvis spurt om i hvilken kommune tjenestemottaker bor, ditt kjønn, din alder, hvilken relasjon du har til tjenestemottaker, hvilken tjeneste denne mottar og om bosituasjon. Når det gjelder personopplysninger vil Destino AS som databehandler ta vare på personopplysningene. Etter én uke er gått vil svarene dine bli gjort anonyme.
 
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene som nevnt ovenfor. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Dataene vil bli benyttet til å gjennomføre en helhetlig analyse av involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
               
Alle kommuner som er representert i datamaterialet, kan hente ut anonyme resultater om egen kommuner, for fylket og på nasjonalt nivå. Inntil to personer fra hver kommune kan gis tilgang til å hente ut anonyme resultater fra undersøkelsen. Den ene tilgangen er for øverste leder i helse og omsorg. En ekstra tilgang kan gis en annen person i kommunen som er tilknyttet arbeid med undersøkelsen. Disse får en link til resultatene i undersøkelsen med eget brukernavn og passord. Tilgangene blir administrert av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Innlandet (Oppland). Data fra enkeltindivider er kombinert slik at data representerer kommune-, fylke- eller nasjonalt nivå. Det er ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner, hverken direkte eller indirekte.

 

Forskning på anonyme data
 

Senter for omsorgsforskning vil kun få tilgang til anonyme data. Da IVARETATT? er en undersøkelse som vil gjennomføres årlig, vil forskerne undersøke hvordan involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten utvikler seg over tid.
 

 

Gjennomføring
 

Spørreundersøkelsen «IVARETATT?» vil gjennomføres årlig fra desember–mars, i første omgang til og med mars 2026. I 2021/22 vil undersøkelsen gjennomføres oktober–mars. Vi ønsker og håper at du som deltar i år, også deltar de kommende årene når undersøkelsen gjennomføres.
 

 

Dine rettigheter
 

Så lenge vi behandler personopplysninger om deg, altså inntil én uke etter du har levert din besvarelse, har du rett til:
  • å få slettet besvarelsen din
  • å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • få slettet personopplysninger om deg
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål om selve spørreundersøkelsen, ønsker å trekke ditt samtykke eller benytte deg av andre rettigheter kan du kontakte post@pårørendeundersøkelsen.no.


Har du generelle spørsmål om personvern, ta kontakt med personvernombudet i din egen kommune. Du kan også kontakte Datatilsynet.
 

Personvernombudet i Gjøvik kommune (e-post: postmottak@gjovik.kommune.no) har vurdert at behandlingen av personopplysninger i denne undersøkelsen er i samsvar med personvernregelverket.

(Utskriftsvennlig PDF)