IVARETATT%20(1)
22.06.23

Sentrale funn i pårørendeundersøkelsen IVARETATT? 2022

Her kan du lese en kort oppsummering over de mest sentrale funnene fra rapporten for IVARETATT? 2022.

Hvor skoen trykker mest

  • Over halvparten oppga å ikke ha en fast kontaktperson i tjenesten eller at de ikke visste om de hadde det.
  • Bare halvparten svarte «Ja» på at de opplever at tjenesten tilbyr tilstrekkelig antall samtaler i forhold til behov.
  • En av fire med vedtak på opplæring og veiledning med tanke på omsorgsoppgavene de utførte, opplevde at de ikke fikk dette i samsvar med vedtaket.
  • Fire av ti pårørende svarte at de opplever det som en psykisk belastning å utføre omsorgsoppgaver. Samtidig oppgav nesten like mange at de synes det er fint å kunne være en ressurs.
  • Mange pårørende svarer at «det avhenger av hvem jeg møter» med tanke på hvordan de opplever å bli møtt av tjenestene.
  • Fire av ti anga at avlastningen de får fra tjenesten i liten grad opplevdes tilstrekkelig.
  • Det en stor andel av pårørendes bekymringer som omhandler tjenestene.
  • Ivaretakelse av barn og unge som pårørende framstår som et ansvarsområde der kommunene har et stort forbedringspotensial.

 

Bekreftende funn og overraskelser

Representanter for et utvalg kommuner som benyttet IVARETATT? i 2022 har delt sine erfaringer. De har hentet ut statistikk for sin kommune. Noen fortalte at resultatene bekreftet antagelser, men at det også var resultater som overrasket. Noen funn gav bekymring, og for noen ble det en erkjennelse av at det å ha prosedyrer ikke er en garanti for at ivaretakelse av pårørende fungerer bra.
 

Svar kommer ikke av seg selv

De fleste av kommunene erfarte at de kunne ha vært bedre på å rekruttere pårørende til å besvare undersøkelsen. Rapporten inneholder erfaringer og refleksjoner rundt dette som kan være nyttig å lese om.
 

Bruke resultater fra undersøkelsen

Inntrykk fra intervjuene er at mange kommuner har stort ønske om å bli gode på å ivareta pårørende og ser IVARETATT? som nyttig i dette.

 

                 "Det er viktig når det er et slikt tilbud, at vi bruker det.
                  Ikke bare gjennomfører undersøkelsen, men bruker resultatene"Noen beskrev undersøkelsen som en temperaturmåler eller kvalitetsindikator. Flere fortalte om konkrete planer for hvordan synliggjøre og bruke funn fra undersøkelsen i sitt arbeid med pårørende. At undersøkelsen er gratis å benytte, enkel å administrere og markedsføringsmateriell tilgjengelig, ble trukket fram som positivt.

Rapporten er utarbeidet av Lene Fossbråten, prosjektleder USHT Innlandet (Oppland) og Hanne Marie Rostad, forsker ved Senter for omsorgsforskning øst. Du kan lese rapporten her.

Du kan lese mer om IVARETATT? på Pårørendeundersøkelsen.no
Tilbake
Aktuelt